mgr Elżbieta Bogacz

Psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą, stymulacją i terapią psychologiczną rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Jest autorką narzędzi oceny rozwoju KORP i KOZE oraz różnych publikacji. Pracuje jako psycholog-neurologopeda w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych  w Gliwicach oraz w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Gliwicach.

Wykładowca

 • Humanitas Sosnowiec: wykładowca na kierunku: Logopedia (studia podyplomowe), przedmiot: Podstawy neurologopedii; Afazja, dyzartria.
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach: wykładowca na kierunku: Logopedia (studia podyplomowe), przedmiot: Podstawy neurologopedii; Afazja, dyzartria.
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach wykładowca na kierunku: Logopedia (studia podyplomowe), przedmiot: Zaburzenia mowy w autyzmie.
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości: wykładowca na kierunku: Logopedia (studia podyplomowe), przedmiot: Dyzartria
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości: wykładowca na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna (studia licencjackie), przedmiot: Rewalidacja
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości: wykładowca na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna (studia licencjackie), przedmiot: Rewalidacja

Prowadzenie szkoleń i warsztatów

Prowadzenie cyklu warsztatów „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. – narzędzie wydane przez Wydawnictwo Komlogo – metoda autorska.
Prowadzenie cyklu warsztatów dla specjalistów pomocy psychopedagogicznej  oraz rodziców: „Zabawy rozwijające funkcje rąk, myślenie i mowę. Wykorzystanie zabaw domowych i czynności codziennych do stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka od wieku niemowlęcego do przedszkolnego”.
Przeprowadzenie warsztatów dla specjalistów pracujących z dziećmi z zespołem Downa na temat wykorzystania usprawniania funkcji manualnych w pobudzaniu rozwoju dziecka – na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce” w Bielsku-Białej.
Cykle szkoleń wewnętrznych dotyczących problemów rozwoju oraz zasad terapii psychopedagogicznej w zaburzeniach rozwoju dziecka (m.in. FAS, zaburzenia genetyczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi RAD –  prowadzone w Centrum Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych w Gliwicach.

Kursy i szkolenia

 • Warsztaty prowadzone przez Annę Paluch i Elżbietę Drewniak-Wołosz „Karty Oceny Języka Dziecka – narzędzie diagnozy dziecka z afazją” – certyfkat stosowania narzędzia KOJD.
 • Warsztaty prowadzone przez ekspertów WHO dla osób zajmujących się rozpowszechnianiem i wdrażaniem ICF w Polsce: „Dutch Model of ICF – train-the trainers course”.
 • Warsztaty z dr Veronica Schiariti: „Zastosowanie zestawu kategorii ICF-CY dla mózgowego porażenia dziecięcego w sytuacjach klinicznych.
 • Warsztaty „Przemoc i agresja wobec dziecka, a jego zdrowie psychiczne” zorganizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Województwa Śląskiego.
 • Szkolenie – Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.
 • Szkolenie – Bajka terapeutyczna jako specyficzna forma pracy z dzieckiem.
 • Szkolenie – Prawidłowości i patologie funkcji orofacjalnych w kontekście koncepcji NDT-Bobath
 • Szkolenie – Terapia osób autystycznych, Kraków
 • Kurs terapii zaburzeń czynności zmysłowych – Sensory Integration I stopień.
 • Warsztaty wg metody Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Denisona I i II stopień, Usługi Psychologiczne mgr Jadczak-Szumiło
 • Kurs specjalistyczny – Dysleksja , teoria, podstawy diagnozy i terapii prowadzony przez prof. M. Bogdanowicz, Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Warsztat specjalistyczny – Diagnoza neuropsychologiczna dziecka, Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Szkolenie – Metody Komunikacji Symbolicznej  Blissa
 • Szkolenie – Diagnoza Neuropsychologiczna Dziecka, UMCS Lublin
 • Kurs – Usprawnianie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym według zasad systemu Peto, Poradnia Adaptacji Funkcjonalnej Ośrodek Rehabilitacji CZD  Warszawa
 • Szkolenie – Muzykoterapia i relaksacja w leczeniu zaburzeń mowy, Paryż  Polska Fundacja Zaburzeń Mowy
 • Szkolenie – Metoda Weroniki Sherborne, Lublin, Polska Fundacja Zaburzeń Mowy
 • Szkolenie – Neurofizjologiczne podstawy usprawniania w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy.

Publikacje

 • Bogacz E., Bogacz A., 2014, Kwestionariusz Oceny Rozwoju Psychomotorycznego Dziecka w wieku od 0 do 9 r.ż., Wydawnictwo Komlogo, 2014
 • Bogacz E., (2012), Terapia ręki – wykorzystanie zabaw manualnych do pobudzania rozwoju dzieci z zespołem Downa. [W:] dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii.
 • Bogacz E., (2012), Ręka, myślenie i mowa – rozwój psychoruchowy i poznawczy, a kształtowanie mowy dziecka w odniesieniu do dzieci z chorobami genetycznymi. [W:] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, T. Kaczan, R. Śmigiel (red.), Impuls, Kraków
 • J. Skibska, M. Martyniak (red.), ATH, Bielsko-Biała
 • Bogacz E., Panasiuk J.(2011), Terapia alalii sensorycznej. Strategie i procedury logopedyczne. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, Metis, Katowice